טופס הרשמה באילטם לקבוצת העבודה "תכן למערכות חסינות"

לכבוד: אילטם 

אבקש להירשם לק"ע "תכן לחסינות מערכות" (Resilience-oriented design)

שם: __________________ חברה: _______________ תפקיד:_________________

טל': __________________ אימייל: _______________________________

  • -  חבר אילטם או incose_il

  • -  אני פועל להשגת אישור מהחברה.

  • -  טופס זה מהווה התחייבות לתשלום.
    שם: __________ חתימה + חותמת: _________

נא לשלוח ח-ן לכתובת ___________________ לידי : ______________________

מחיר ההשתתפות בכל מפגש הוא 300 ₪ (לפני מע"מ), לחברי אילטם ו/או incose_il ללא תשלום!

המרד 29 בית התעשיינים ת.ד. 50232 תל אביב 61500

טל': 5118112 - 03, פקס: 5100622 - 03  Email: iltam@iltam.org

צור קשר עם רכזי פעילות קבוצת העבודה לתכן לחסינות מערכות

אבי הראל, ארגולייט 054-453-4501 ergolight@gmail.com
ד"ר אביגדור זוננשיין, רפאל 052-289-1773 avigdorz@rafael.co.il
גלעד סגל, רפאל 050-403-9228 giladseg@gmail.com